Problem ozonu przygruntowego

W debatach dotyczących zanieczyszczeń środowiska najczęściej jako argumenty padają powszechnie znane wszystkim terminy, takie jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze czy efekt cieplarniany. Jednakże problem ten dotyczy także innych zjawisk, wśród których istotną rolę odgrywa ozon przygruntowy. Ozon przygruntowy, zwany także ozonem troposferycznym, jest to związek znajdujący się w troposferze, który w bezpośrednim kontakcie jest toksyczny dla organizmów żywych.

Związek ten zalicza się do zanieczyszczeń wtórnych, bowiem powstaje on w troposferze na skutek przemian chemicznych innych związków, a nie z emisji wynikającej z jakiejkolwiek działalności człowieka. Do głównych źródeł emisji zanieczyszczeń, które biorą udział w procesie tworzenia się ozonu przygruntowego zalicza się przede wszystkim sektor energetyki i transportu, a także przemysł wydobywczy, rolnictwo i sektor komunalno-bytowy. Nie ulega wątpliwości, że ozon troposferyczny, jest bardzo poważnym zanieczyszczeniem powietrza, które może być groźne nie tylko dla świata roślinności, ale także dla zdrowego funkcjonowania organizmów żywych.

wywóz odpadów www.pielegnacjazieleni.net.pl