Ocena ryzyka zawodowego

Zagadnieniem, które na gruncie bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo ważne i przy tym rozległe, wiąże się z oceną ryzyka zawodowego. Taką ocenę należy przeprowadzić dla każdej pracy legalnie wykonywanej w zarejestrowanym przedsiębiorstwie lub w instytucji publicznej.

Dopiero na tej podstawie można wdrożyć i zdefiniować zasady BHP, które muszą obowiązywać pracowników wykonujących swoje zadania na powierzonych stanowiskach. Kto powinien zajmować się oceną? Jest to rola profesjonalnych audytorów w dziedzinie BHP, z których usług mogą korzystać przedsiębiorcy.

W zakładach państwowych często funkcjonują oddzielne stanowiska dla ekspertów, którzy mają czuwać nad przestrzeganiem przepisów, jak też dokonywać oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk. W popularnym żargonie osoby takie nazywa się zazwyczaj „behapowcami”.

Taki pracownik powinien mieć odpowiednie przeszkolenie i wiedzę, dzięki której będzie mógł sam przeprowadzać kursy BHP dla członków załogi oraz brać udział w procedurach.